به


به تقویت کننده قلب است.
ادرار آور است.
نرم کننده سینه است.
مقوی معده و دستگاه هاضمه است.
قابض است.
خونریزی را بند می آورد.
بهِ ترش مسهل است.
بهِ ترش برای تنگی نفس مفید است.
بهِ ترش استفراغ را بند می آورد.
اسهال های ساده و اسهال خونی را درمان می کند.
به، بهترین و مفیدترین میوه برای مسلولین است.
خونریزی از رحم را متوقف می کند.
اثر مفید روی بواسیر درد.
برای هضم غذا مفید است.