خواص گل گاوزبان


گیاه گل گاوزبان ایرانی به طور خودرو، در دامنهٔ کوه های البرز و همچنین در بازفت چهارمحال و بختیاری به عمل می آید و تاکنون اهلی نشده و قابل کشت نیست. گل گاوزبان مقوی روح و اعضای رئیسه بدن بوده، حواس پنجگانه انسان را تقویت می کند. گل گاوزبان شکم را نرم و کیسه صفرا را باز می کند، اخلاط سوخته سوداوی را از معده خارج و عوارض آن را از بین می برد. از دیگر خواص گل گاوزبان این است که جوشانده آن همراه با داروهای دیگر جهت سرسام (مننژیت)، برسام (ورم حجاب حاجز)، مالیخولیا، جنون و رفع حواس پرتی مفید می باشد. جوشانده گل گاوزبان نشاط آور بوده رنگ رخسار را باز می کند. یکی دیگر از خواص گل گاوزبان این است که، سینه را نرم می کند، تنگی نفس و درد گلو را تسکین می دهد. یکی از خواص گل گاوزبان این است که، دلهره و وحشت را از بین می برد و غم و غصه را کم می کند و برای کسانی که با خود حرف می زنند سودمند می باشد. جوشانده گل گاوزبان با عسل جهت تنگی نفس تجویز شده است. از دیگر خواص گل گاوزبان این است که، جویدن برگ تازه گل گاوزبان جهت درمان جوش های چرکی دهان اطفال، برفک، سستی بیخ دندان و رفع حرارت دهان نافع است. مقدار خوراک گل آن دو مثقال تا پنج مثقال می باشد. عرق گل گاوزبان جهت بیماری های سوداوی، وسواس و خفقان مفید است.